Actievoorwaarden Winactie Boezemvriend / Stokke / Negenmaandenbeurs

Deze Actievoorwaarden Winactie Boezemvriend / Stokke / Negenmaandenbeurs (hierna: de ‘Voorwaarden Winactie’) is van toepassing op de winactie op de website van De Boezemvriend (www.deboezemvriend.nl) tijdens de negenmaandenbeurs 2018. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Voorwaarden Winactie. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

  • Deelname aan deze winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
  • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
  • Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs uit de winactie dient u de gevraagde gegevens in te vullen. Dit houdt in ten minste uw voornaam, achternaam en een geldig e-mailadres.

1 – Deelnemer dient boven de 18 jaar te zijn voor deelname aan de winactie.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Boezemvriend kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd of ter discussie gesteld worden.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Boezemvriend gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Boezemvriend is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Boezemvriend of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Boezemvriend niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

9 – Boezemvriend is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Boezemvriend kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Boezemvriend mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand en gebruikt worden voor marketingdoeleinden van en door de Boezemvriend, dat vertrouwelijk en volgens de Nederlandse wetgeving omtrent privacy zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

11 – Vóór 1 april 2018 zal de winnaar bekend gemaakt worden op de website en social media kanalen van de Boezemvriend. De gewonnen prijs zal vanaf dat moment zo spoedig mogelijk aan de winnaar worden verzonden via pakketdienst/post, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

12 – Deelnemer gaat er mee akkoord dat de prijs bekend wordt gemaakt via de website en de social media kanalen van de Boezemvriend. Tevens gaat de winnaar er mee akkoord dat een foto van de winnaar inclusief de gewonnen prijs gedeeld wordt via de website en social media kanalen van de Boezemvriend.

13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Boezemvriend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel door het gebruik van de prijs door de winnaar.

14 – Boezemvriend is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Voorwaarden Winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

15 – Boezemvriend is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden Winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Boezemvriend daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Boezemvriend op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

16 – Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden Winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

17 – Indien er onduidelijkheid bestaat over één of meerdere voorwaarden uit deze Voorwaarden Winactie is Boezemvriend gerechtigd deze naar eigen inzicht van de Boezemvriend in te vullen. De deelnemer aan de winactie kan nooit rechten ontlenen aan enige voorwaarde uit deze Voorwaarden Winactie.

18 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen met hello@deboezemvriend.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Boezemvriend zal zo spoedig mogelijk reageren.